Μενού Κλείσιμο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση και ο έλεγχος εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΕΣΔΠ).

Η Εσωτερική αξιολόγηση στοχεύει στη διαμόρφωση τελικών εκτιμήσεων ως προς την καταλληλόλητα του εφαρμοζόμενου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), καθώς και στη λήψη αποφάσεων για τις αναγκαίες διορθωτικές, προληπτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Σκοπός της Διεργασίας 4: Εσωτερική Αξιολόγηση του εγχειριδίου ποιότητας του ΕΑΠ είναι η αξιολόγηση και ο έλεγχος εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχεται εάν και σε ποιο βαθμό οι ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες ακολουθούν και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου, εντοπίζονται σφάλματα ή κενά και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας.

Το σύστημα ποιότητας ανασκοπείται από τη Διοίκηση του Ιδρύματος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Μη προγραμματισμένες ανασκοπήσεις του ΕΣΔΠ μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Στην ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασκόπησης του ΕΣΔΠ γίνεται ενημέρωση των μελών της για το ΕΣΔΠ, τις διεργασίες, τις διαδικασίες, τους δείκτες ποιότητας, καθώς και προτάσεις βελτίωσής τους. Στην Επιτροπή Ανασκόπηση συμμετέχουν εκτός από τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του ΕΑΠ.

Με τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιείται έλεγχος σε όλες τις Διεργασίες και διαδικασίες του ΕΣΔΠ, όπως, π.χ. Διεργασία 1: Πολιτική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας, Διεργασία 2: Διάθεση και Διαχείριση Αναγκαίων Πόρων, Διεργασία 3: Θέσπιση Στόχων Ποιότητας, Διεργασία 5: Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας (μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση), Διεργασία 6: Δημοσιοποίηση Πληροφοριών, Διεργασία 7: Εξωτερική Αξιολόγηση, καθώς και των στοιχείων/δεδομένων του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου και ετήσιες αναφορές (ΟΠΕΣΠ και ετήσια έκθεση) για τα ΠΠΣ, το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του ιδρύματος.  Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΣΔΠ για το έτος αναφοράς, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΣΔΠ) και λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο του Πανεπιστήμιου. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εγκρίνεται σε συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ, διαβιβάζεται στη διοίκηση του Πανεπιστημίου και αναρτάται στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Για την διαχείριση της διεργασίας 4 περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οι παρακάτω διαδικασίες:

Διαδικασία 4.1: Πραγματοποίηση εσωτερικής αξιολόγησης

Διαδικασία 4.2: Ανασκόπηση του ΕΣΔΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΔΠ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΑΠ
Μετάβαση στο περιεχόμενο