Μενού Κλείσιμο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ για την υλοποίηση των σκοπών της και την αποτελεσματική συμβολή της στη διασφάλιση της ποιότητας του Ιδρύματος έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση και αναθεώρηση των μέσων και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο των αναθεωρημένων αποφάσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π., αλλά και σε αντιστοιχία με διεθνείς πρακτικές,
  • συντονισμό, προγραμματισμό και υποστήριξη όλων των απαιτούμενων διαδικασιών κατά την εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος, των Σχολών και των Προγραμμάτων Σπουδών του σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο,
  • συγκέντρωση και τήρηση αρχείου των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων ή / και των εξωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών Δομών, Σχολών και Μονάδων, ως και Υπηρεσιών του Ιδρύματος (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή), διαβίβασή τους στην Α.ΔΙ.Π. και δημοσιοποίησή τους σε ιστοσελίδα του ΕΑΠ, με πιστή τήρηση όσων υπαγορεύονται ως προς τα προσωπικά δεδομένα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ, ως και από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία,
  • πλήρης επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολών και του Ιδρύματος και υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου σε όλους τους τομείς,
  • σύνταξη εσωτερικών απογραφικών εκθέσεων του Ιδρύματος, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις των Σχολών και Υπηρεσιών, οι οποίες υποβάλλονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος,
  • σύνταξη ανά τετραετία της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος, η οποία διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π. για τις δικές της ενέργειες και ιδία για την έναρξη της διαδικασίας της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων.   

Οι αρμοδιότητες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του ΦΕΚ Β’ 2309/13.06.2019 «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)».

Μετάβαση στο περιεχόμενο