Μενού Κλείσιμο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Πιστοποίηση των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων, των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Ειδικότερα, σκοπός της πιστοποίησης είναι η παροχή διαβεβαίωσης ότι ένα Ίδρυμα, μια επιμέρους ακαδημαϊκή μονάδα, ένα Πρόγραμμα Σπουδών, ή ένα ΕΣΔΠ συμμορφώνεται με τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που θέτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), όπως πλέον μετονομάστηκε η Α.ΔΙ.Π., ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και να προωθηθεί η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων και των Προγραμμάτων Σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,

β)  η δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών,

γ)  τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτησή τους στην αγορά εργασίας,

δ)  η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,

ε)  η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού,

στ)  η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,

 ζ)   η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,

η) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

θ) οι επιδιωκόμενες ψηφιακές δεξιότητες των προγραμμάτων σπουδών,

ι) η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών και των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ενώ, στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών ΕΣΔΠ των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

β) η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

γ) η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

δ) η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο