Μενού Κλείσιμο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η  Αξιολόγηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται στη συστηματική τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Α.Ε.Ι. ή των ακαδημαϊκών τους μονάδων, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, πραγματοποιούνται σε δύο στάδια:

α) Εσωτερική Αξιολόγηση που αφορά στο Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών ή στο ΕΣΔΠ. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης από τα Α.Ε.Ι. ή τις ακαδημαϊκές τους μονάδες.

β) Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση που πραγματοποιείται από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.), η οποία ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης και λαμβάνει υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. Προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, η Ε.Ε.Α.Π. συνεκτιμά τα ευρήματα επιτόπιας επίσκεψης στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα και διατυπώνει την κρίση της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο