Μενού Κλείσιμο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 615/21-12-2023 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.  

Η τρέχουσα σύνθεση της ΜΟΔΙΠ είναι η ακόλουθη:

Α.  Πρόεδρος:

Ι. Συμπέθερος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ

Β.  Τακτικά μέλη:

 1. Β. Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως τακτικό μέλος και ως Αναπλ. Πρόεδρο, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 1194 Απόφασης (ΦΕΚ 2309/2019 Β’) «Οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ε.Α.Π.»,
 2. Δ. Φιλιππής, Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), ως τακτικό μέλος,
 3. Δ. Καλλές, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ), ως τακτικό μέλος
 4. Δ. Στεργίου, Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ), ως τακτικό μέλος, και
 5. Ε. Μαυρομμάτη, Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, ως τακτικό μέλος

Γ.  Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ε. Μπολιάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), ως αναπληρωματικό μέλος της Β. Χατζηνικήτα,
 2. Γ. Βλαχάκης Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), ως αναπληρωματικό μέλος του Δ. Φιλιππή,
 3. Γ. Χατζηγεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ), ως αναπληρωματικό μέλος του Δ. Καλλέ,
 4. Π. Θεοδωρίδης, Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, ως αναπληρωματικό μέλος του Δ. Στεργίου, και
 5. Στ. Ζερεφός, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, ως αναπληρωματικό μέλος της Ε. Μαυρομμάτη.

Δ. Εκπρόσωπος προσωπικού της ΜΕΑ:

Καθηγητής Α. Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ

Ε. Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών του ΕΑΠ με θητεία από 01.09.23 έως 31.08.24:

 1. Ηλίας Νικολακόπουλος (τακτικό μέλος)

ΣΤ. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων διδακτόρων με θητεία από 01.09.23 έως 31.08.24:

 1. Κόλλια Ελένη (τακτικό μέλος) &
 2. Ρίζος Σπυρίδων (αναπληρωματικό μέλος).

Γραμματέας: Λ. Καλδάνη

Μετάβαση στο περιεχόμενο