Μενού Κλείσιμο

ΣΚΟΠΟΣ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ καλείται να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος αναπτύσσοντας την κατάλληλη πολιτική, στρατηγική και διαδικασίες, που αποτελούν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση αυτού. Για την επίτευξη του στόχου της απαιτείται η συνδρομή του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι σκοποί της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 1 της  υπ’ αριθμ. 1194 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2309/13.06.2019 «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)»), συνίστανται:

  1. στη συνεργασία με την «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.)
  2. στην ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής, ως και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελούν το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος,
  3. στην οργάνωση, λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος,
  4. στον συντονισμό και στην υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και στην υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησής του, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π. και
  5. στην υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) καθώς και το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος.       

Μετάβαση στο περιεχόμενο