Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. προβλέπεται, από διοικητικής άποψης, ως ανεξάρτητη Δομή.

Για την οργανωτική δομή της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, δύνανται να τοποθετηθούν διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος ή να προσληφθούν εξωτερικοί συνεργάτες.

Ως Προϊστάμενος της Γραμματείας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ορίζεται μόνιμη/ος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ (όλων των κλάδων) ή υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ (όλων των κλάδων) που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρατίθενται ως ακολούθως:

  • Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας ΜΟ.ΔΙ.Π.:

         Eυαγγελία Καλδάνη (Τηλ. 2109097214)

  • Διοικητικό Προσωπικό:

         Βασιλική Κατσίνα (Τηλ. 2610 367921)

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος (Τηλ. 210 9097206)

Δ/νση: Πατρών Κλάους 278  Τ.Κ. 263 35 Πάτρα

Email: modip@eap.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο