Μενού Κλείσιμο

Περιγραφή έργου

Περιγραφή Έργου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο: «Αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΑΠ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ», με κωδικό πρόσκλησης ΕΔΒΜ 124 και κωδικό έργου MIS/ΟΠΣ 5123946.

Σκοποί του έργου αποτελούν: 1. Η βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΕΑΠ μέσω της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ και 2. Η διασύνδεση της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) προκειμένου για την αυτοματοποιημένη αποστολή δεδομένων ποιότητας.

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ, διακριτά πακέτα εργασίας με συγκεκριμένες δράσεις/δραστηριότητες όπως:

 • Η εκπαίδευση διακριτών ομάδων ανθρωπίνου δυναμικού του ΕΑΠ σε θέματα διασφάλισης ποιότητας με τη χρήση ξεχωριστών προγραμμάτων εκπαίδευσης προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών του ΕΣΔΠ.
 • Η ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και αποστολής δεδομένων ποιότητας που θα ελαχιστοποιεί το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στις επαναληπτικές διεργασίες και θα έχει την ευελιξία να τροποποιείται εύκολα σε ενδεχόμενες μεταβολής των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) σε βάθος χρόνου.
 • Η αναδιοργάνωση διεργασιών με άξονα τη μείωση της γραφειοκρατίας και της καθυστέρησης στις διοικητικές/εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά και στην λεπτομερή καταγραφή όλων των διαδικασιών του ΕΣΔΠ.
 • Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από το τμήμα προσωπικού του ΕΑΠ και η αποστολή τους σε πραγματικό χρόνο προς την ΕΘΑΑΕ.
 • Η ενίσχυση της λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ μέσω της πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου το ΕΑΠ αναμένεται να:

 • Ακολουθεί τυποποιημένες διαδικασίες στο πλαίσιο του ΕΣΔΠ.
 • Αξιολογεί συνεχώς και περιοδικά τη συνολική αλλά και την επιμέρους εικόνα του Ιδρύματος.
 •  Παίρνει αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ποιότητας.
 • Συνεχίζει να εφαρμόζει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας αλλά και να καλλιεργεί  κουλτούρα ποιότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του.
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικότερα στρατηγική διοίκησης.

Στο πλαίσιο του έργου θα:

 • Οργανωθούν και θα διεξαχθούν εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τρόπους εφαρμογής της.
 • Σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και λειτουργήσει νέο εσωτερικό σύστημα συλλογής δεδομένων ποιότητας και ψηφιακού εργαλείου διασύνδεσης με την ΕΘΑΑΕ.
 • Δημιουργηθούν/επικαιροποιηθούν τυποποιημένα έγγραφα για το ΕΣΔΠ.
 • Τροποποιηθεί λογισμικό του τμήματος προσωπικού προκειμένου να στέλνονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο προς το ψηφιακό εργαλείο διασύνδεσης ΜΟΔΙΠ – ΕΘΑΑΕ.
 • Ενισχυθεί το έργο της ΜΟΔΙΠ με εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένους σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.

Το έργο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 2021-2023 με συνολική δαπάνη για το ΕΑΠ 160.540,00€.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ Καθ. Ιωάννης Συμπέθερος, που θα έχει τη γενική εποπτεία και ευθύνη για την ορθή και βέλτιστη εκτέλεση όλων των πακέτων εργασίας και των κατά αυτών παραγόμενων παραδοτέων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο