ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 της  υπ’ αριθμ., 1194 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2309/13.06.2019 «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)»).

Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ είναι τετραετής.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 457/17-12-2019 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ (ΑΔΑ: 6ΧΕΨ46ΨΖΣΘ-Φ4Ο), ως εξής:

Α.  Πρόεδρος:

Ευστ. Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ

 

Β.  Τακτικά μέλη:

  1. Β. Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), η οποία ορίζεται και ως Αναπλ. Πρόεδρος, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 1194 Απόφασης (ΦΕΚ 2309/2019 Β΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ε.Α.Π.»
  2. Δ. Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
  3. Δ. Καλλές, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ)
  4. Δ. Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)
  5. Στ. Ζερεφός, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ)

 

Γ.  Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Ε. Μπολιάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), αναπληρωματικό μέλος της Β. Χατζηνικήτα
  2. Γ. Βλαχάκης, Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Φιλιππή
  3. Γ. Χατζηγεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Καλλέ
  4. Ε. Σφακιανάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Στεργίου
  5. Ειρ. Μαυρομμάτη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ), αναπληρωματικό μέλος του Στ. Ζερεφού

 

Δ. Εκπρόσωπος προσωπικού της ΜΕΑΕ: Καθηγητής Α. Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑΕ

 

Γραμματέας: Λ. Καλδάνη