ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Α.Π.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Ε.A.Π.


Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βασίζεται σε μία φιλοσοφία ευρύτερης ποιότητας που θα μπορούσε να περιγραφεί ως προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες:

- Της δια βίου μάθησης και παροχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, και της προσφοράς σπουδών σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

- Της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης.

- Της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, αλλά και ευρύτερα των αναγκών όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ή και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά του.

- Της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έρευνα, καθώς και της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι Νόμοι του Κράτους ή οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα που το αφορούν.

- Του σεβασμού της αξιοκρατίας, του σεβασμού του κώδικα δεοντολογίας και της οντότητας του Πανεπιστημίου.

- Της τεχνικής και επιστημονικής ακεραιότητας και της προώθησης της καινοτομίας.

- Της κοινωνικής ευθύνης, όσον αφορά στο έργο του και στα αποτελέσματά του.

Η συμβολή στην εφαρμογή αυτών των αξιών, στην πράξη, συνιστά αντικείμενο αυτής της Πολιτικής Ποιότητας και αποστολή των Συστημάτων Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα, τα οποία και διέπουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του.

Η Διοίκηση του Ε.Α.Π. δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συνεργατών και του διοικητικού προσωπικού του, για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Ποιότητας του Ιδρύματος, καθώς και για τη διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται γι’ αυτά.

Μέτρο της επιτυχίας της πολιτικής αυτής και της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Ποιότητας του Ιδρύματος είναι η ικανοποίηση των φοιτητών και των στελεχών (ακαδημαϊκών και διοικητικών) του Ε.Α.Π., η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή και αποδοτική συνεργασία με βασικό γνώμονα:

- Τη δημιουργία ενός πρότυπου Ιδρύματος για τη διδασκαλία και την έρευνα.

- Τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών τους, με στόχο τη βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία και ικανοποίησή τους.

- Την αξιοποίηση της εμπειρίας του Ιδρύματος και των στελεχών του σε νέες τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

- Τον συνεχή έλεγχο κάλυψης των συμφωνηθέντων απαιτήσεών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας και τη συνεχή αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησής τους.

- Τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων για τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας.

- Την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση βρίσκεται στη βάση κάθε Συστήματος Ποιότητας του Ε.Α.Π. και υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωση του Ιδρύματος όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο όλης της λειτουργίας του.

Οι ανωτέρω κατευθύνσεις εξειδικεύονται για κάθε μία από τις βασικές Διεργασίες του Ιδρύματος (παροχή εκπαιδευτικού έργου, αξιολόγηση διδασκόντων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαγωνισμοί, υλοποίηση έργων, κ.α.), οι οποίες αξιολογούνται τακτικά, ώστε να ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται το Ίδρυμα. Η επίτευξή τους αξιολογείται στη βάση προκαθορισμένων δεικτών, που ορίζονται στα Συστήματα Ποιότητας, και στις εσωτερικές-εξωτερικές επιθεωρήσεις/αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά τους αναφέρονται στην Ανασκόπηση της Διοίκησης.

  • Το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εγκρίθηκε κατά την υπ΄ αριθ. 462/06.02.2020 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής.